Etica

CECCAR
Nr. 4.200/2005
Notă
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese
Pentru aplicarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, şi în baza prevederilor pct. 7 din Codul etic naţional al profesioniştilor contabili se stabilesc următoarele cerinţe etice detaliate pentru profesioniştii contabili membri ai Corpului:
I. Este interzis experţilor contabili şi contabililor autorizaţi:
1. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile la care au şi calitatea de salariat, indiferent de natura şi durata contractului de muncă;
2. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile cu care angajatorii profesionistului contabil se află în raporturi contractuale, ca de exemplu:
a) profesionistul contabil angajat în industrie, comerţ, educaţie, etc. sau într-o societate de expertiză, nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se află în relaţie contractuală cu angajatorul său;
b) profesionistul contabil angajat într-o instituţie publică, nu poate presta servicii profesionale pentru o entitate care se află în raporturi juridice de drept comercial, fiscal, etc.
3. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentu instituţiile cu care angajatorii profesionistului contabil se află în concurenţă;
4. Să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau instituţii, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul patru inclusiv sau soţi ai administratorilor;
5. Să efectueze lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese.
Există conflict de interese în următoarele situaţii:
a) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert într-o cauză, dacă:
– expertul sau un membru al familiei sale se află într-o relaţie de muncă, de familie, comercială sau de altă natură cu una din părţile cauzei;
– expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relaţii contractuale de orice fel cu una din părţi în ultimii 2 ani;
– expertul are cunoştinţă sau ar trebui să ştie, în virtutea funcţiilor pe care le deţine în structurile alese şi executive ale Corpului că, în cauza respectivă au existat sau există litigii în curs la Comisia de Disciplină sau la alte organe şi instanţe ale Corpului, privind un membru al Corpului.
b) acceptarea numirii sau desemnării în calitate de expert în mai multe faze succesive ale aceleiaşi cauze, cum ar fi:
– expert în faza de cercetare şi în faza de judecată;
– expert numit într-o fază şi expert (consilier) al unei părţi în altă fază;
c) obţinerea de lucrări în împrejurări legate de exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor aferente calităţii de organ ales sau numit în structura de conducere şi de execuţie ale filialei CECCAR;
d) participarea la acţiuni, fapte sau cauze în rol dublu: de profesionist în practica publică şi de organ ales sau numit în stucturile de conducere şi de execuţie ale filialei Corpului, ca de exemplu:
– luarea de hotărâri, decizii şi semnarea de corespondenţă în numele filialei sau a comisiei de disciplină, dacă în cauza respectivă un membru al consiliului filialei sau al comisiei de disciplină a efectuat lucrări sau a participat în vreun fel în calitate de liber profesionist contabil;
– judecarea în cadrul comisiei de disciplină a filialei a unor fapte în legatură cu cauze la care au participat în vreun fel, în calitate de liber profesionişti, membrii consiliului filialei, membrii comisiei de disciplină, cenzorul sau vreun angajat al filialei respective.
6. Să efectueze lucrări în situaţia în care există elemente care atestă starea de incompatibilitate.
II. Investigaţii şi sancţiuni
1. Potrivit art. 43, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
2. Directorii executivi ai filialelor au obligaţia de a aduce la cunoştinţa Departamentului de etică al Corpului, în termen de 5 zile, cazurile de încălcare a interdicţiilor prevăzute la Capitolul I de mai sus de care au luat cunoştinţă, precum şi Comisiei de Disciplină a filialei pentru interdicţiile prevăzute la Capitolul I pct. 1-4, pct. 5 lit. a) şi b) şi pct. 6.
3. Încălcarea prevederilor de la Capitolul I constituie abatere disciplinară şi se sancţionează după cum urmează:
– suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de 6 luni pentru abaterile de la Capitolul I pct.1,2,3 şi 4 si pct. 5 lit. c);
– suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de un an pentru abaterile de la Capitolul I pct. 5 lit. a) (primele două liniuţe) şi b);
– interdictia dreptului de exercitare a profesiei pentru abaterile de la Capitolul I pct. 5 lit. a) a treia liniuţă, lit. c) şi d).
4. Judecarea în prima instanţă şi aplicarea sancţiunilor se face:
– de Comisia de Disciplină a filialei pentru abaterile prevăzute la Capitolul I pct.1-4, pct. 5 lit a (primele două liniuţe) şi b), si pct.6;
– de Comisia Superioară de Disciplină pentru abaterile prevăzute la Capitolul I pct.5, lit aa treia liniuţă, lit. c) şi d).
5. Nerespectarea prevederilor Capitolul II pct.2 constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului Intern al Corpului.