REGULAMENT DE FUNCTIONARE

Regulament de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, republicat *

* Republicat in temeiul art. III din Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 08/90/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania nr. 1/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 23 iunie 2008, dandu-se textelor o noua numerotare.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România nr. 1/1995 şi a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001.

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

1. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile prevazute de lege.

2. Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de infiintare, isi aleg organele de conducere care sa ii reprezinte in fata autoritatii publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.

CAPITOLUL II – Organele de conducere si de control ale Corpului

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinta Nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati (denumita in  continuare Conferinta Nationala), Consiliul Superior al Corpului (denumit in continuare Consiliul Superior) si Biroul Permanent al Consiliului Superior (denumit in continuare Biroul Permanent).

4. Conferinta Nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. Conferinta Nationala este constituita din membrii Consiliului Superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplina, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice de pe langa Consiliul Superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, desem­nati de adunarile generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri inscrisi in Tabloul Corpului, in vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

5. Conferinta Nationala este legal constituita daca este asigurata participarea majoritatii membrilor prevazuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, este convocata din nou Conferinta Nationala, care este legal constituita cu participarea a cel putin 30% din numarul membrilor si reprezentantilor prevazuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti.

6. Conferinta Nationala ordinara se intruneste anual prin grija Consiliului Superior, care alege locul si stabileste data; convocarea Conferintei Nationale ordinare se face cu cel putin 20 de zile inaintea datei de desfasurare a acesteia.

7. Conferinta Nationala ordinara are atributiile prevazute de art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.

In exercitarea atributiilor sale legale, Conferinta Nationala ia si urmatoarele masuri:

a) aproba prin vot deschis situatiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul Superior;

b) aproba prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central si teritorial, sistemul de salarizare pentru anul urmator, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aproba prin vot deschis sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezen­tare;

d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului Superior si ai comisiei de cenzori; alege si revoca presedintele si 2 membri ai Comisiei superioare de disciplina;

e) aproba raportul Consiliului Superior referitor la rezultatul alegerilor privind reinnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi;

f)  aproba prin vot deschis nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aproba normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor administrative si/sau disciplinare membrilor sau personalului anga­jat;

h) stabileste anual cotizatiile datorate de membrii Corpului si taxele de inscriere in evidentele Corpului;

i) confirma lista cuprinzand membrii de onoare ai Corpului, in conformitate cu Anexa nr. 3 la prezentul regulament;

j) stabileste masurile necesare si urmareste indeplinirea altor atributii prevazute de actele normative, precum si a propriilor hotarari.

8. Conferinta Nationala extraordinara are loc numai in cazuri deosebite si se convoaca cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru desfasurarea ei, de catre Consiliul Superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie initiativa sau la propunerea filialelor reprezentand peste o cincime din totalul membrilor Corpului.

9. Cu ocazia Conferintei Nationale extraordinare pot fi organizate „zile de studii” (seminarii, colocvii etc), ca urmare a unor lucrari executate si expuse de experti contabili si contabili autorizati si, eventual, cu concursul unor persoane si personalitati din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul Superior dintre membrii sai.

10. Consiliul Superior exercita drepturile Corpului, aferente statutului sau de persoana juridica de utilitate publica; in mod esential, are ca atributie reprezentarea profesiunii in fata autoritatilor publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene.

11. Consiliul Superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tarii, conform tabelului urmator:

Ponderea expertilor contabili in raport cu numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii Numarul membrilor titulari Numarul membrilor supleanti
Experti contabili Contabili autorizati Experti contabili Contabili autorizati
Pana la 50% inclusiv 16 8 5 3
Peste 50% si pana la 65% inclusiv 17 7 6 2
Peste 65% si pana la 85% inclusiv 20 4 7 1
Peste 85% si pana la 100% 23 1 7 1
100% 24   8  

Stabilirea locurilor aferente celor doua categorii profesionale se face, potrivit paragrafului 1, de catre Biroul Permanent, cu 3 luni inaintea datei stabilite pentru alegeri.

12. Functiile membrilor Consiliului Superior nu sunt remunerate; acestia insa beneficiaza de decontarea cheltuielilor de deplasare si de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizatii pentru activitatile efectiv prestate pentru Corp, in limitele si in conditiile aprobate de Conferinta Nationala. 

13. Membrii titulari si supleanti ai Consiliului Superior sunt alesi, prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuitatii activitatilor Corpului mandatele a jumatate din numarul celor alesi sunt reinnoite la fiecare 2 ani. 

14. Locurile vacante in Consiliul Superior provin, de regula, prin incetarea mandatului celor care au implinit 4 ani in cadrul acestuia. Membrii carora le inceteaza mandatul pot sa isi depuna candidatura si sa fie realesi dupa o perioada cel putin egala cu cea a mandatului indeplinit. 

15. Alegerile pentru Consiliul Superior se fac prin vot secret; sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum doua treimi din numarul voturilor exprimate. in cazul in care candidatii nu intrunesc aceasta majoritate se organizeaza al doilea tur de scrutin, la care sunt declarati alesi cei care au intrunit majoritatea simpla a voturilor exprimate. 

16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfasurare a votarii si de stabilire a celor alesi este prezentat in Anexa nr. 1 la prezentul regulament. 

17. Consiliul Superior se convoaca cel putin o data pe semestru de catre presedintele sau si ori de cate ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului Permanent, a majoritatii membrilor Consiliului Superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplina. Sedintele Consiliului Superior au cvorum daca sunt prezenti sau reprezentati trei patrimi din numarul membrilor titulari. Hotararile Consiliului Superior sunt valabile daca au fost luate cu doua treimi din numarul membrilor prezenti. Daca nu s-a intrunit cvorumul, se organizeaza o alta sedinta a Consiliului Superior, cu o participare de cel putin 40% din numarul membrilor titulari, cu aceeasi ordine de zi si facand obiectul unei convocari speciale in termen de 15 zile. in acest caz, hotararile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedinta este hotarator. 

Deliberarile Consiliului Superior au caracter strict secret; hotararile sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotararile de interes general se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

18. Consiliul Superior are urmatoarele atributii:

a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;

b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitand avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;

c) asigura elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;

e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

f) vegheaza ca reglementarile privind dobandirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat sa fie aplicate strict;

g) asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor; aproba metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;

h) aproba statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial;

i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotararilor luate de Comisia superioara de disciplina;

k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului;

m) analizeaza activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina, experti contabili, si ia masuri administrative, organizatorice, inclusiv de natura disciplinara; pentru presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei Nationale, care hotaraste;

n) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament si de hotararile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

19. Biroul Permanent al Consiliului Superior este compus din presedinte, ales de Conferinta Nationala, si din vicepresedinti, alesi de Consiliul Superior.

Presedintele Consiliului Superior este si presedintele Biroului Permanent.

20. Vicepresedintii Biroului Permanent sunt alesi prin vot secret dintre membrii Consiliului Superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabila cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti, care trebuie sa fie de cel putin trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Superior. La al doilea tur, candidatii sunt alesi pe baza majoritatii simple, dintr-o participare de cel putin 40% din numarul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai in varsta. Dupa expirarea mandatului vicepresedintii Biroului Permanent pot fi realesi dupa o perioada egala cu cea a mandatului detinut. 

21. In cazul in care postul devine vacant sau daca un membru este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul, se procedeaza la o noua alegere. 

22. Biroul Permanent al Consiliului Superior se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor sai. Biroul Permanent asigura infaptuirea hotararilor Conferintei Nationale si ale Consiliului Superior in perioadele dintre sedintele acestuia. Deciziile emise de Biroul Permanent intre sedintele Consiliului Superior se prezinta acestuia pentru validare. 

23. Biroul Permanent, cu doua luni inaintea inceperii anului, stabileste normativele de cheltuieli la nivelul Corpului si al filialelor, ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetului, privind: 

– cheltuielile de deplasare in tara si in strainatate;

– cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului Permanent, ale sectiunilor, departamentelor si ale invitatilor acestora;

– cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile si obligatiile diverse ce revin membrilor Consiliului Superior, tinand seama de functiile acestora.

24. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales pentru cel mult inca un mandat.

Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.

25. Presedintele Consiliului Superior asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si a deciziilor Biroului Permanent si coordoneaza activitatea curenta a Corpului. 

26. Presedintele Consiliului Superior are urmatoarele atributii: 

a) convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si ale Biroului Permanent;

b) conduce si coordoneaza dezbaterile potrivit conditiilor prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezinta anual Consiliului Superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;

d) urmareste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor sa se faca cu incadrarea in bugetul aprobat de Conferinta Nationala;

e) prezinta situatiile financiare anuale spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobare Conferintei Nationale;

f)  reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta profesionala ale membrilor sai;

g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta Nationala, de Consiliul Superior si de Biroul Permanent.

27. Presedintele Consiliului Superior, cu acordul Biroului Permanent, are acces la lucrarile consiliilor filialelor, sectiunilor si departamentelor Corpului, participand la dezbateri fara drept de vot. 

28. Presedintele Consiliului Superior poate sa delege un membru al acestuia pentru o actiune sau activitate determinata. 

29. Presedintele Consiliului Superior are competenta sa reuneasca presedintii consiliilor filialelor sau reprezentantii lor, in vederea examinarii unor probleme deosebit de importante ale apararii unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricaror masuri de ordin colectiv. 

30. Pentru urmarirea punerii in aplicare a masurilor hotarate de Biroul Permanent, de Consiliul Superior si de Conferinta Nationala si asigurarea legaturii dintre organele alese si organele executive ale Corpului se infiinteaza Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare si functionare, precum si atributiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotarare a Consiliului Superior. 

31. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de Conferinta Nationala ordinara, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul Superior. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive. 

32. Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exercitiul financiar incheiat, a concordantei dintre operatiile inregistrate in contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportand Conferintei Nationale in legatura cu regularitatea si sinceritatea conturilor si a executiei bugetare. 

De asemenea, cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea Conferintei Nationale. Cenzorii isi desfasoara activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul Superior.

CAPITOLUL III – Organizarea activitatii Corpului

33. Activitatile Corpului se desfasoara in cadrul sectiunilor, subordonate birourilor permanente, precum si departamentelor, directiilor si sectoarelor, subordonate directorului general executiv si directorilor executivi ai filialelor, dupa caz. 

34. Sectiunile Corpului se organizeaza pe categorii profesionale, si anume: Sectiunea expertilor contabili si Sectiunea contabililor autorizati. Atributiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul Superior. 

Conducerea fiecarei sectiuni este asigurata de cel mult 5 membri, desemnati din cadrul Consiliului Superior, dintre care: un presedinte (desemnat dintre vicepresedintii Biroului Permanent), un supleant si 1-3 membri. La propunerea vicepresedintilor de resort, in functie de necesitati, sectiunile se completeaza, prin decizia presedintelui Consiliului Superior, cu specialisti, chiar din afara Corpului, cunoscuti pentru calificarea, competenta si lucrarile lor; acestia au in cadrul sectiunilor vot consultativ.

Sectiunile fac parte din structurile alese ale Corpului si isi desfasoara activitatea operativa prin structurile executive ale Corpului.

35. Activitatea sectiunilor se desfasoara pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul Superior; activitatea structurilor executive se desfasoara pe baza regulamentului intern, a normelor, progra­melor si procedurilor de lucru aprobate de Consiliul Superior. 

36. Structurile alese si executive ale Corpului, in exercitarea functiilor lor, sunt raspunzatoare pentru pastrarea secretului profesional. 

37. Toti membrii Consiliului Superior, care, fara o motivare valabila, refuza sau se abtin de la indepli­nirea obligatiilor profesionale sau de la efectuarea lucrarilor care le sunt impuse de functionarea normala a acestuia, sunt considerati, de drept, demisionati din calitatea lor de membri ai consiliului. 

De asemenea, sunt considerati demisionati membrii Consiliului Superior care au fost sanctionati disciplinar.

Constatarea renuntarii unui membru la functiile pentru care a fost ales se face prin decizie motivata a Consiliului Superior.

38. Sub coordonarea presedintelui Biroului Permanent, activitatea executiva a Corpului se realizeaza prin structuri operative si administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul Superior, care raspunde de buna functionare a structurilor executive ale Corpului. 

39. Directorul general executiv are urmatoarele atributii:

a) executa hotararile si deciziile privind activitatea compartimentelor executive;

b) pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor; elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa insusirea acestora de catre Biroul Permanent, prin presedintele acestuia, le prezinta Consiliului Superior pentru adoptare, cu cel putin o luna inainte de inceperea exercitiului financiar;

c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului Permanent; in acest sens asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial, potrivit legii;

d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat;

e) organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale;

f)  asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului;

g) organizeaza, asigura si urmareste publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, in interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea;

h) asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta Nationala;

i) asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor tuturor structurilor Corpului;

j) propune presedintelui Biroului Permanent, anual, odata cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;

k) numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul Superior, personalul de executie al Corpului si ii stabileste salariile; pentru functiile de conducere face propuneri Biroului Permanent;

l) asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementarilor si normelor in vigoare;

m) participa fara drept de vot la sedintele Biroului Permanent si ale Consiliului Superior, luand cunostinta de deciziile si hotararile adoptate.

40. In subordinea directorului general executiv functioneaza compartimentele operative si adminis­trative care asigura functionarea curenta a Corpului. Atributiile, competentele, structura de personal si relatiile dintre compartimente se stabilesc prin regulamentul intern si norme aprobate de Consiliul Superior, la propunerea directorului general executiv.

CAPITOLUL IV – Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior

A. Comisia superioara de disciplina

41. Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente:

a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior, facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale, care hotaraste;

b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata;

c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor;

d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savarsit abateri grave, prevazute de regulament.

42. Comisia superioara de disciplina este formata din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel:

a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;

b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor publice;

c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei. 

In aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.

Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplina este de 4 ani.

43. Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotararilor comisiilor de disciplina ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.

Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicarii hotararii comisiilor de disciplina ale filialelor.

44. In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotararii de sanctionare, pentru lucrarile incepute. 

45. Pregatirea, audierea, deliberarea, natura si comunicarea hotararilor se fac in aceleasi conditii ca si in cazul celor prevazute pentru faptele din competenta de judecare a comisiilor de disciplina ale filialelor. 

46. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fata Comisiei superioare de disciplina la termenul stabilit. 

In cazurile prevazute la pct. 41 lit. a) teza a doua, hotararea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei Nationale, care o poate confirma sau infirma.

47. Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in exercitarea mandatului lor. 

48. Hotararile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestatia nu suspenda aplicarea hotararii. 

49. Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, precum si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicandu-le anual in revista Corpului. 

B. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice pe langa Consiliul Superior

50. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice pe langa Consiliul Superior participa la lucrarile
Conferintei Nationale si la sedintele Consiliului Superior, fara drept de vot.

In acest sens:

– primeste convocarile la lucrarile Conferintei Nationale si ale Consiliului Superior, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile inainte;

– primeste deciziile si hotararile luate in Biroul Permanent, Consiliul Superior si Conferinta Nationala, iar la cerere, si materialele care au stat la baza acestora, in cel mult 7 zile de la luarea lor;

– sesizeaza ministrul finantelor publice ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre instiintare Biroului Permanent o copie a sesizarii.

CAPITOLUL V – Organele teritoriale ale Corpului

A. Organele de conducere si de control ale filialelor

51. In resedintele de judet si in municipiul Bucuresti Corpul isi constituie filiale fara personalitate juridica. 

52. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunarile generale, consiliile filialelor si birourile permanente ale acestora. 

Controlul activitatii filialei se exercita de catre cenzori.

53. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari, inclusiv presedintele, si 4 membri supleanti.

Repartitia locurilor intre expertii contabili si contabilii autorizati variaza de la o filiala la alta, in functie de procentajul expertilor contabili in raport cu numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii si de marimea filialei, conform tabelului de mai jos:

Ponderea expertilor contabili in raport cu numarul total al membrilor Corpului la nivelul tarii Numarul membrilor titulari Numarul membrilor supleanti
Experti contabili Contabili autorizati Experti contabili Contabili autorizati
Filiale cu peste 1.000 de membri Pana la 50% inclusiv 6 4 2 2
Peste 50% si pana la 65% inclusiv 7 3 3 1
Peste 65% si pana la 85% inclusiv 8 2 3 1
Peste 85% si pana la 100% 9 1 4 0
100% 10 0 4 0
Filiale intre 500-1.000 membri pana la 50% inclusiv 4 2 3 1
Peste 50% si pana la 65% inclusiv 5 1 3 1
Peste 65% si pana la 85% inclusiv 5 1 4 0
Peste 85% si pana la 100% inclusiv 6 0 4 0
Filiale sub 500 de membri pana la 65% inclusiv 3 1 1 1
Peste 65% si pana la 100% 4 0 2 0
100% 4 0 2 0

La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 3 membri titulari, dintre care 2 experti contabili, si 2 membri supleanti, unul expert contabil si celalalt contabil autorizat.

54. Functiile membrilor consiliului filialei nu sunt remunerate; sunt acoperite insa cheltuielile de deplasare si de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizatii in limitele si in conditiile aprobate de Conferinta Nationala.

55. Membrii titulari si supleanti ai consiliului filialei sunt alesi prin vot secret pentru o perioada de 4 ani. Pentru asigurarea continuitatii activitatii mandatele a jumatate din numarul membrilor alesi inceteaza dupa 2 ani. 

56. Locurile vacante in consiliul filialei provin, de regula, din incetarea mandatului celor care au implinit 4 ani de activitate in cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sanctionati disciplinar inceteaza. 

Membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi dupa o perioada cel putin egala cu cea a mandatului indeplinit.

57. Modul de declarare a candidaturilor, de desfasurare a votarii si de stabilire a celor alesi este prezentat in Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

58. Consiliul filialei este convocat de presedintele sau ori de cate ori este nevoie si cel putin o data pe trimestru.

Convocarea, la cererea majoritatii membrilor sai, este obligatorie, data si ordinea de zi comunican-du-se cu 10 zile inainte.

59. Consiliul filialei nu poate delibera decat asupra problemelor ce sunt in competenta sa si care sunt inscrise pe ordinea de zi, cu exceptia celor care, datorita urgentei lor, sunt supuse in sedinta de catre presedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit conditiilor prevazute in Anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

60. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a consiliului este de doua treimi din numarul membrilor titulari. 

Hotararile consiliului filialei sunt valabile daca intrunesc un numar de voturi mai mare de jumatate din numarul membrilor sai. Daca aceasta majoritate nu a fost asigurata, se va organiza o sedinta la care majoritatea voturilor celor prezenti va fi suficienta dintr-o participare de cel putin 40% din numarul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv.

61. Presedintii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub presedintia presedintelui Consiliului Superior, in vederea realizarii unei informari reciproce si armonizarii pozitiilor lor adoptate la nivelul filialelor, in domeniul competentelor descentralizate. 

62. Deliberarile consiliului filialei au caracter strict secret; hotararile insa sunt date publicitatii in revista editata de Corp si/sau pe site-ul filialei Corpului. 

63. Consiliul filialei are urmatoarele atributii: 

a) supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de activitate a filialei;

b) asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;

c) asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;

d) hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor ce se aduc acestuia, potrivit precizarilor Consiliului Superior;

e) sesizeaza Consiliul Superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat;

f) sesizeaza comisia de disciplina a filialei despre abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corpului;

g) efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile intereselor profesiei, conform hotararii Consiliului Superior;

h) pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de prezentul regulament, precum si incetarea provizorie a calitatii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;

i) analizeaza si adopta proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul Superior;

j) urmareste realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinta Nationala, precum si executia Bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luand sau propunand masurile corespunzatoare in sarcina biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;

k) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale Corpului.

64. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un presedinte si 1-3 vicepresedinti; cand sunt mai multi vicepresedinti, unul dintre acestia este ales din cadrul contabililor autorizati.

Presedintele consiliului filialei este si presedintele biroului permanent.

Presedintii si vicepresedintii filialelor nu pot fi in acelasi timp presedinte sau vicepresedinti ai Consiliului Superior.

65. Vicepresedintii biroului permanent sunt alesi prin vot secret dintre membrii consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabila cu votul a doua treimi din numarul celor prezenti, care trebuie sa reprezinte cel putin trei patrimi din numarul membrilor consiliului filialei. Daca un al doilea tur este necesar, votul majoritatii simple este suficient dintr-o participare de cel putin 40% din numarul membrilor consiliului.
La egalitate de voturi este ales cel mai in varsta.

Biroul permanent se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar si ia decizii cu votul majoritatii membrilor sai.

66. Biroul permanent urmareste intocmirea proiectului bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp si inaintarea acestuia in termen la Consiliul Superior. 

67. Presedintele consiliului filialei este ales de adunarea generala dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singura data. 

Persoana respectiva poate sa cumuleze aceasta functie numai daca isi desfasoara activitatea in domeniul cercetarii sau in invatamantul universitar de profil si se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte.

68. Presedintele biroului permanent al filialei asigura executarea hotararilor Consiliului Superior si ale consiliului filialei, precum si buna desfasurare a activitatii membrilor filialei, avand urmatoarele atributii principale:

a) convoaca consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul regulament;

b) reprezinta consiliul filialei pe langa Consiliul Superior si pe langa membrii Corpului;

c) reprezinta Corpul in fata reprezentantilor autoritatilor publice si ai colectivitatilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul Superior;

d) asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat;

e) asigura organizarea alegerilor, potrivit prevederilor Anexei nr. 1 la prezentul regulament;

f) supune spre aprobare adunarii generale executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul expirat;

g) arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora, in cazul cand acestia din urma accepta acest arbitraj;

h) supune adunarii generale anuale propunerile pentru acordarea de distinctii onorifice, conform procedurii prevazute in Anexa nr. 3 la prezentul regulament;

i) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament, de hotararile si de deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului.

69. In cazul in care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulara, indeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al presedintelui consiliului filialei; interventia presedintelui este numai de natura sa aplaneze aceste dificultati.

70. In caz de deces al unui membru al Corpului, presedintele poate, la cererea celor indreptatiti, sa desemneze un coleg care sa asigure administrarea profesionala provizorie a lucrarilor acestuia. O asemenea masura poate fi luata, la cerere, si in cazul incapacitatii temporare.

71. In cazul cand Comisia superioara de disciplina sau comisia de disciplina a filialei sanctioneaza un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, presedintele consiliului filialei desemneaza pe unul sau pe mai multi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptarii clientului interesat, sa execute misiunile incredintate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendarii.

72. Presedintele desemneaza pe unul dintre vicepresedinti ca inlocuitor de drept pe perioada cat el absenteaza sau in caz de demisie. Vicepresedintele desemnat ca inlocuitor de drept poate fi, la randul sau, 

inlocuit cu un alt vicepresedinte desemnat in acest sens sau, in cazul in care si acesta este nevoit sa lipseasca, de cel mai in varsta membru al consiliului filialei.

73. Conducerea executiva a filialei se realizeaza de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna functionare a compartimentelor operative si administrative. 

74. Directorul executiv al filialei are urmatoarele atributii: 

a) executa hotararile consiliului filialei si masurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;

b) elaboreaza proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul Superior;

c) asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si angajeaza cheltuieli in limita bugetului aprobat;

d) asigura executarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat ale filialei;

e) organizeaza si asigura evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati in cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;

f) asigura elaborarea documentelor primare si a situatiilor necesare in vederea tinerii contabilitatii, conform reglementarilor legale si normelor emise de Consiliul Superior;

g) propune anual consiliului filialei schema de functiuni si de salarizare a personalului necesar, care urmeaza sa fie supusa aprobarii Consiliului Superior;

h) participa fara drept de vot la sedintele biroului permanent si ale consiliului filialei, luand cunostinta de deciziile adoptate;

i) indeplineste si alte atributii prevazute in actele normative, precum si in hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului.

75. Sectiunea expertilor contabili este condusa de un vicepresedinte expert contabil, iar Sectiunea contabililor autorizati este condusa de vicepresedintele contabil autorizat.

B. Organizarea activitatii filialelor

76. Activitatile desfasurate de filiala se organizeaza pe urmatoarele verigi:

– Sectiunea experti contabili si Sectiunea contabililor autorizati, organe alese;

– Sectoare, birouri si compartimente, potrivit organigramei si statelor de functii aprobate de Consiliul Superior, reprezentand structurile executive ale filialei.

77. Conducerea sectiunilor este asigurata de 3 membri desemnati din cadrul consiliului filialei, dintre care: un presedinte desemnat dintre vicepresedintii biroului permanent si 2 membri. 

78. In functie de necesitatile sectiunilor biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa sectiunile cu specialisti apreciati pentru competenta si lucrarile lor; acestia au in cadrul sectiunilor drept de vot consultativ.

79. Sedintele sectiunilor se tin cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul regulament. 

 80. Desemnarea membrilor Sectiunii expertilor contabili se face din categoria expertilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Sectiunii contabililor autorizati, pe cat posibil, din categoria contabililor autorizati, membri ai consiliului filialei. 

 81. Sectiunile isi desfasoara activitatea pe baza de programe aprobate de consiliul filialei. 

Pentru asigurarea conditiilor necesare realizarii atributiilor organelor alese ale filialei, presedintele impreuna cu directorul executiv desemneaza o persoana din cadrul structurilor executive ale filialei.

C. Inscrierea in Tabloul Corpului

82. Activitatile prevazute la art. 6, 7 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, pot fi desfasurate numai de persoanele 

avand calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, inscrise in Tabloul Corpului, dovedita cu legitimatia de membru, vizata anual.

83. Inscrierea in Tabloul Corpului se face la cererea expertilor contabili si a contabililor autorizati cu domiciliul sau sediul social in raza teritoriala a filialei respective. 

84. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzand cererea sa si documentele justificative din care sa rezulte indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru inscrierea in Tabloul Corpului. 

85. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si in ceea ce priveste indeplinirea conditiilor prevazute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta intocmeste un raport cu constatarile sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de inscriere in Tabloul Corpului. 

86. Decizia luata in legatura cu inscrierea in Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate insarcinat cu aceasta. 

87. In vederea garantarii drepturilor de aparare, inaintea deciziei de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, si este convocat, daca este cazul, insotit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat in sedinta consiliului filialei respective. 

88. Decizia privind refuzul de inscriere in Tabloul Corpului trebuie sa fie temeinic motivata; cel interesat o poate contesta la sectiunea respectiva din cadrul consiliului filialei, in termen de 15 zile de la comunicare. Daca este nemultumit de decizia consiliului filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul Superior in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. 

89. Procedura de inscriere a societatilor comerciale de expertiza contabila, precum si a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevazuta la pct. 83-88. 

90. Procedura de inscriere a persoanelor fizice straine si a persoanelor juridice cu capital strain sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul Superior. 

91. Tabloul Corpului este impartit in 8 sectiuni, cuprinzand membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume: 

Sectiunea intai – experti contabili – liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Sectiunea a doua – experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale:

A. membrii activi;

B. membrii inactivi.

Sectiunea a treia – persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului. Sectiunea a patra – experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete, membre ale Corpului:

A. cu capital strain sau mixt;

B. cu capital autohton.

Sectiunea a cincea – contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Sectiunea a sasea – contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie si cercetare si institutii centrale si locale:

A. membrii activi;

B. membrii inactivi.

Sectiunea a saptea – contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului:

A. cu capital strain sau mixt;

B. cu capital autohton.

Sectiunea a opta – Titluri onorifice:

A. presedinti de onoare;

B. experti contabili de onoare;

C. contabili autorizati de onoare.

Structura pe sectiuni a Tabloului se aproba prin hotarare a Consiliului Superior si se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

92. Evidenta persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se tine in cadrul sectiunilor Experti contabili si Contabili autorizati, pe intreaga perioada de inactivitate.

Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileste de Consiliul Superior.

D. Drepturi si obligatii ce decurg din inscrierea in Tabloul Corpului

93. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul la exercitarea profesiunii pe intreg teritoriul tarii.
Atunci cand un membru al Corpului transfera activitatea sa intr-o alta filiala, el trebuie sa ceara transferarea dosarului sau si inscrierea in Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul careia s-a transferat; la fel se va proceda si in cazul societatilor comerciale de expertiza contabila si societatilor comerciale de contabilitate.

94. Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligatia sa comunice filialelor de care apartin toate modificarile intervenite in forma de organizare, locurile de desfasurare a activitatii, componenta asociatilor sau actionarilor lor si/sau in obiectul de activitate al acestora, in termen de 30 de zile de la producerea acestora. 

95. Dupa inscrierea in Tabloul Corpului expertii contabili si contabilii autorizati depun, in forma scrisa, juramantul prevazut la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata. 

96. In exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii si prezentului regulament. 

Membrii Corpului pot prevedea prin contractele incheiate in conditiile legii cu clientii limitarea raspunderii civile a acestora.

Este interzisa efectuarea de catre expertii contabili si contabilii autorizati de lucrari specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt in raporturi contractuale sau se afla in concurenta.

De asemenea, le este interzis sa efectueze lucrari pentru operatorii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Situatiile de incompatibilitati si conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul Superior si Conferinta Nationala, in conformitate cu legislatia europeana si cu standardele internationale ale profesiei.

97. Consiliul filialei pronunta radierea unui membru din Tabloul Corpului in urmatoarele situatii:

a) cand membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societatilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor incasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilitati si conflicte de interese;

e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

98. Orice membru al Corpului poate cere incetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresata conducerii filialei, prin scrisoare recomandata ori prin depunere la sectiunea de resort cu semnatura de primire, se arata motivele si data de la care doreste sa inceteze a mai fi membru al Corpului.

99. Intreruperea provizorie a activitatii se pronunta in mod obligatoriu in cazul in care consiliul filialei estimeaza ca noua activitate a profesionistului este incompatibila cu calitatea de membru al Corpului.

100. Faptul ca cel interesat a cerut incetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu il exonereaza de raspunderea disciplinara pentru abaterile comise anterior cererii sale. 

101. Incepand cu ziua in care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel in cauza inceteaza de a mai fi membru al Corpului si nu mai figureaza in Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului si nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat. 

102. Cel interesat poate, atunci cand doreste, dar nu mai tarziu de 3 ani si cand sunt indeplinite conditiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, sa obtina reinscrierea sa in Tabloul Corpului, dand curs procedurii prevazute pentru inscriere. 

In cazul in care a trecut o perioada mai mare de 3 ani de la data renuntarii la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana in cauza va sustine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, daca celelalte conditii pentru obtinerea calitatii prevazute de regulament sunt indeplinite.

103. Orice membru al consiliului filialei care, fara motive temeinice, refuza sau se abtine de la indeplinirea obligatiilor personale sau de la efectuarea lucrarilor care ii sunt impuse de functionarea normala a consiliului poate fi revocat din functie, fara ca aceasta sa impiedice actiunea disciplinara al carei subiect ar putea fi.

Revocarea se dispune de catre Consiliul Superior prin hotarare.

104. Daca, ca urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberari, a intreprinderii de actiuni repetate prin care se incalca Regulamentul si normele Corpului, membrii consiliului filialei provoaca prin aceasta imposibilitatea functionarii corespunzatoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum si in situatia in care, cu ocazia alegerilor generale sau partiale, nu se prezinta nicio candidatura, consiliul filialei se suspenda, iar atributiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul Superior din randul membrilor filialei respective, pana la organizarea de noi alegeri generale sau partiale. Pe intreaga durata a indeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfasurata sub stricta indrumare, coordonare si supervizare a Biroului Permanent al Consiliului Superior si a presedintelui Corpului.

Exercitarea atributiilor provizorii mentionate nu implica acte care sa angajeze finantele filialei si nici luarea de decizii definitive privind personalul.

105. Cheltuielile de functionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevazute, conform normelor aprobate de Conferinta Nationala. 

106. In cazul in care bugetul filialei nu a fost votat in timp util sau in cazul in care bugetul nu a fost inca aprobat, prevederile ultimului buget aprobat sunt luate in considerare, pana la aprobarea noului buget. 

107. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentata spre aprobare adunarii generale ordinare a filialei de catre presedintele biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandarilor facute de Consiliul Superior. 

CAPITOLUL VI – Adunarea generala a filialei

108. Adunarea generala este organul de conducere si control al filialei si este compusa din toti membrii activi ai acesteia inscrisi in Tabloul Corpului si care sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decat la adunarea generala a filialei de care apartine. 

109. Adunarea generala ordinara se convoaca anual, in primele doua luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul Superior, iar in cazuri exceptionale se convoaca adunarea generala extraordinara. 

Convocarea adunarii generale se publica intr-un ziar local de mare tiraj, cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea adunarii.

110. Adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor prevazuti la pct. 108.

Nu este admisa participarea prin delegare a membrilor.

Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar, se convoaca din nou adunarea generala, prin aceleasi mijloace, si se considera legal constituita prin participarea a cel putin 30% din numarul membrilor prevazuti la pct. 108.

111. Hotararile adunarii generale sunt valabile daca sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenti. 

112. Adunarea generala are urmatoarele atributii: 

a) ia cunostinta, dezbate si aproba prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliul filialei pentru perioada expirata;

b) aproba prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;

c) ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generala aproba lista expertilor individuali si a societatilor comerciale ce vor fi auditate calitativ in anul urmator;

d) alege si revoca presedintele si 4 membri ai comisiei de disciplina a filialei;

e) alege si revoca presedintele si membrii consiliului filialei, precum si cenzorii;

f) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului Superior;

g) adopta lista cuprinzand membrii de onoare ai filialei;

h) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, regulament, de Codul etic national al profesio­nistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior.

113. In cazuri exceptionale sau atunci cand trebuie luate hotarari urgente care depasesc competenta consiliului filialei, prin grija presedintelui acestuia se convoaca adunarea generala extraordinara, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generala anuala. 

114. Cenzorii sunt alesi pentru o perioada de 4 ani de catre adunarea generala, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei. Cenzorii nu pot indeplini mai mult de doua mandate consecutive. 

115. Cenzorii au misiunea de a verifica si de a raporta adunarii generale cu privire la gestiunea financiara a consiliului filialei pentru fiecare exercitiu financiar din perioada pentru care au fost alesi, cu privire la concordanta dintre operatiile inregistrate in contabilitate si documentele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, atestand regularitatea si sinceritatea informatiilor financiare si a executiei bugetare. 

Cenzorii controleaza respectarea conditiilor privind convocarea adunarilor generale ale filialei.

CAPITOLUL VII – Organele care activeaza pe langa consiliul filialei

A. Comisia de disciplina a filialei

116. Comisia de disciplina a filialei este formata dintr-un presedinte, 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

117. Comisia de disciplina de pe langa consiliul filialei este competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale.

Fac exceptie plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, de membrii si presedintii comisiilor de disciplina ale filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, care se depun la Comisia superioara de disciplina. Plangerile privitoare la fapte savarsite de membrii si presedintele Comisiei superioare de disciplina se depun la Consiliul Superior, care le analizeaza si le prezinta Conferintei Nationale.

B. Procedura de judecata disciplinara

118. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena raspunderea disciplinara indreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societati recunoscute de Corp se adreseaza comisiei de disciplina a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta instiinteaza presedintele consiliului filialei si reprezentantul Ministerului Finantelor Publice cu privire la reclamatiile primite.

Fac exceptie reclamatiile indreptate impotriva membrilor Consiliului Superior, membrilor consiliilor filialelor, membrilor si presedintilor comisiilor de disciplina ale filialelor sau profesionistilor si ai societatilor straine care se adreseaza Comisiei superioare de disciplina.

119. Plangerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseaza filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care
plangerile se depun la Consiliul Superior.

Plangerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplina, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei.

120. Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat de Consiliul Superior al Corpului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

121. Fapta savarsita de un membru al Corpului, indiferent de functia detinuta in structurile alese si functionale, prin care se incalca dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotararile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara. 

Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:

a) comportament necuviincios fata de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau fata de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;

b) absenta nemotivata de la intrunirea adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificata de la actiunile de pregatire si dezvoltare profesionala reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii profesionale fara viza anuala de exercitare a profesiei sau fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevazute in prezentul regulament sau a impozitelor;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune in termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, dupa caz;

i) incalcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilitati sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesionala;

k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, in relatiile cu Corpul sau cu tertii;

l) inscrierea in rapoartele de expertiza contabila sau in alte lucrari efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fara consimtamantul acestora sau fara sa fi fost consultati;

m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuarii lucrarilor pentru terti;

n) neindeplinirea obligatiilor prevazute in Regulamentul privind auditul calitatii serviciilor profe­sionale;

o) orice alte incalcari ale normelor si hotararilor luate de organele de conducere ale Corpului.

La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea incalcarii si de conse­cintele acesteia.

122. Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:

Abaterea

Sanctiunea

a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pana la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an
b) Condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale Interdictia dreptului de exercitare a profesiei
c) Incalcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material Interdictia dreptului de exercitare a profesiei
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata Interdictia dreptului de exercitare a profesiei
e) Nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei, in caz de repetare

123. Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsirii faptei.

124. Membrii Corpului suspendati sau radiati din Tabloul Corpului vor fi inlocuiti, cu acceptul beneficiarilor, in lucrarile in curs de executare, din oficiu sau la cererea partii interesate. Beneficiarii au dreptul sa retraga membrilor Corpului care au fost suspendati sau radiati din Tabloul Corpului lucrarile ce le-au fost incredintate, fara despagubiri de vreo parte, dar cu obligatia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum si sumele primite, care nu reprezinta rambursarea unor cheltuieli deja efectuate. 

125. Membrii Corpului radiati din Tabloul Corpului trebuie sa plateasca salariatilor lor care isi inceteaza activitatea o indemnizatie de concediere in conditiile prevazute de lege. 

Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie sa plateasca salariatilor sai, pe durata suspendarii sale, salariile si indemnizatiile de orice natura prevazute de contractele individuale sau colective de munca si de dispozitiile legale in vigoare.

In cazul suspendarii presedintele consiliului filialei desemneaza imediat pe membrul sau pe membrii Corpului insarcinati sa continue executarea lucrarilor incredintate profesionistilor care fac obiectul acestei masuri, sub rezerva acceptarii lor de catre clienti.

126. Sunt nule toate actele, contractele si conventiile care incearca sa permita, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de catre persoanele care nu au exercitiul dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform legii si prezentului regulament.

Membrul Corpului supus de catre comisia de disciplina a filialei la o sanctiune disciplinara este obligat la plata cheltuielilor care rezulta din actiunea angajata impotriva lui, cu exceptia cazului in care Comisia superioara de disciplina decide ca nu trebuie aplicata nici o sanctiune celui in cauza.

127. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare definitive trebuie sa fie adusa la cunostinta publicului prin:

a) afisarea unui extras al hotararii de sanctionare la sediul filialei Corpului, insotita de publicarea acestuia in revista Corpului;

b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, in cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.

In cazul aplicarii sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotarare definitiva, cel in cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeasi obligatie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuandu-se publicitatea corespunzatoare.

128. Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea
functiilor lor.

C. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice

129. Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice pe langa consiliul filialei are urmatoarele atributii:

– participa, fara drept de vot, la lucrarile adunarii generale si ale consiliului filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile inainte de data intrunirii;

– sesizeaza pe reprezentantul Ministerului Finantelor Publice de pe langa Consiliul Superior asupra hotararilor si masurilor consiliului filialei care contravin reglementarilor legale.

CAPITOLUL VIII – Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat

130. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie sa fie si sa se manifeste liber fata de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea si, in general, cu independenta profesionala.

Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei; expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodata sa se gaseasca in situatia de conflict de interese si in nicio alta situatie care ar putea aduce atingere integritatii si obiectivitatii sale.

131. Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societatilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. 

132. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitata individual, prin cabinete, sau printr-o societate comerciala de profil infiintata potrivit legii. 

133. In exercitarea profesiei expertii contabili si contabilii autorizati raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz, potrivit legii. 

134. Pentru onorariile stabilite prin contract incheiat cu agentii economici se emit de catre societatile comerciale, la terminarea lucrarilor, facturi sau chitante, potrivit legii. 

135. Potrivit legii, obligatia calcularii si varsarii impozitului aferent sumelor platite expertilor contabili si contabililor autorizati individuali drept onorarii de catre societati comerciale revine acestora. 

136. Incasarea onorariului se va face de executantul lucrarii direct de la beneficiar, in cazul in care acesta este persoana juridica, dupa ce s-a retinut impozitul pe venit spre a se varsa la buget. 

In cazul in care onorariul se incaseaza de la o persoana fizica, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul incasat si la depunerea acestuia la organismul autorizat sa il incaseze.

137. Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai multi asociati ori actionari. Acestea executa intreaga gama de lucrari prevazute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale.

In cazul in care expertii, membri sau colaboratori ai unei societati comerciale de expertiza, sunt solicitati si numiti sa efectueze expertize judiciare, operatiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrari, inclusiv TVA, in contul acestei societati. Aceasta este raspunzatoare, alaturi de membrul sau colaboratorul sau, de calitatea lucrarii pe care o vizeaza.

In acelasi timp, este obligata sa retina si sa vireze impozitul legal datorat bugetului.

138. Contractele de munca se incheie in forma scrisa, intre titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societatii comerciale de expertiza, si fiecare expert contabil sau contabil autorizat. 

139. In aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, lucrarile ce se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili in cadrul contractelor de prestari de servicii sunt: 

a) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare;

– acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;

– elaborarea si punerea in aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitatii, conta­bilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

– analiza structurilor financiare;

– analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;

– tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;

– sistem de credit – leasing, factoring etc;

– elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;

– elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;

– asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii;

c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:

– diagnostic financiar – cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;

– audit intern – organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;

– studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;

– audit statutar si certificarea bilantului contabil, cu respectarea reglementarilor specifice;

d) efectuarea de evaluari potrivit standardelor internationale de evaluare, ca:

– evaluari de bunuri si active patrimoniale;

– evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare, pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;

– evaluari de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, ca:

– expertize amiabile (la cerere);

– expertize contabil-judiciare;

– arbitraje in cauze civile;

– expertize de gestiune;

f) executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:

– intocmirea de situatii periodice;

– consolidarea conturilor si bilantului;

– intocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;

g) executarea de lucrari cu caracter fiscal, ca:

– studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;

– participarea la intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;

– asistenta in probleme de TVA si impozite;

– fiscalitate imobiliara;

– asistenta in aplicarea tarifului vamal;

– asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;

– vizarea declaratiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;

h) efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica, cum ar fi:

– organigrame, structuri, definiri de functii;

– legaturi intre servicii, circulatia documentelor si informatiilor;

– mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor;

– analiza si organizarea fluxului informational;

– alegerea softurilor necesare;

– formarea profesionala continua;

– contributii la protectia patrimoniului unitatii;

i) indeplinirea atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale, conform preve­derilor legale;

j) indeplinirea atributiilor prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment, cum ar fi:

– efectueaza lucrari cu privire la reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale;

k) acordarea de asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale, cum ar fi:

– activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

– studii de fezabilitate la infiintarea intreprinderilor;

– activitati ale holdingurilor;

l) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricarui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;

m) alte activitati si servicii pentru intreprinderi cuprinse in clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum si altele stabilite de Biroul Permanent al Consiliului Superior.

140. In aplicarea art. 2 alin. (3) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, lucrarile ce se pot executa de catre contabilii autorizati in cadrul contractelor de prestari de servicii, individual sau prin societati comerciale de contabilitate, sunt:

– tinerea contabilitatii financiare si de gestiune;

– pregatirea lucrarilor pentru intocmirea situatiilor financiare;

– lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale (altele decat situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale), lucrari in partida simpla pentru persoane fizice independente si asociatii familiale etc.;

– atributii de cenzor la asociatii de proprietari/locatari, CAR-uri si diferite asociatii, fundatii etc. fara scop patrimonial.

CAPITOLUL IX – Veniturile si cheltuielile Corpului

141. Corpul, avand statut de persoana juridica de utilitate publica autonoma, isi constituie veniturile din activitatile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-si cheltuielile in intregime din aceste venituri.

Contabilitatea patrimoniului si a activitatilor desfasurate de Corp se organizeaza si se conduce potrivit legii.

Inregistrarea veniturilor in contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de incasare sau in momentul incasarii efective a acestora.

142. Contabilitatea sintetica si analitica a cheltuielilor se organizeaza distinct, potrivit bugetului aprobat. Inregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor.

143. Veniturile Corpului se formeaza din:

a) taxe de inscriere la examenul de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat;

b) taxa de inscriere in Tabloul Corpului;

c) cotizatii anuale asupra veniturilor realizate de catre membrii Corpului care isi exercita profesia individual sau de catre societati comerciale recunoscute de Corp;

d) donatii, incasari din vanzarea publicatiilor proprii si alte venituri.

144. Taxa de inscriere in evidenta Corpului este datorata si se achita odata cu admiterea cererii de inscriere. Sunt exonerati de plata taxei de inscriere membrii onorifici ai Corpului.

Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului si solicita reinscrierea este obligat sa plateasca taxa de inscriere cuvenita.

Taxa de inscriere in Tabloul Corpului se stabileste in valori absolute, anual, de catre Conferinta Nationala ordinara.

145. Cotizatiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice si juridice, sunt fixe si variabile, pe transe de venit, fiind stabilite anual de Conferinta Nationala, pe baza metodologiei
aprobate de Consiliul Superior.

Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul Superior.

146. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe baza de documente justificative, legal intocmite, in limita bugetelor de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale si a normelor privind disciplina financiara in cadrul Corpului, aprobate de Consiliul Superior.

CAPITOLUL X – Dispozitii finale si tranzitorii

147. In exercitarea atributiilor prevazute in prezentul regulament, Conferinta Nationala, adunarea generala a filialei, Consiliul Superior si consiliul filialei emit hotarari, Biroul Permanent al Consiliului Superior sau al consiliului filialei, precum si presedintii de filiale emit decizii, iar presedintele Consiliului Superior emite ordine.

Potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, hotararile si deciziile de interes general, adoptate de Conferinta Nationala, Consiliul Superior si Biroul Permanent al Consiliului Superior se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare.

Sunt hotarari si decizii de interes general cele care se refera la:

– Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si toate modificarile si completarile la acesta;

– Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania si toate modificarile si completarile la acesta;

– Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului si toate modificarile si completarile la acesta;

– Tabloul Corpului si modificarile la acesta;

– accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului si organizarea examenului de aptitudini;

– auditul calitatii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;

– alte hotarari si decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general.

148. Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor membrilor Corpului, care isi exercita profesia individual sau sunt constituiti in societati comerciale. 

149. Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se aplica tuturor persoanelor fizice si juridice straine care nu au domiciliul sau, dupa caz, sediul in Romania, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat in tarile lor si care au indeplinit conditiile de inscriere in Tabloul Corpului si isi exercita activitatea in Romania, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 65/1994, privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata. 

150. Prezentul regulament de organizare si functionare intra in vigoare dupa aprobarea lui de catre Conferinta Nationala a Corpului. 

151. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament. 


Anexa nr. 1 la regulament

PROCEDURA ALEGERILOR

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

1. Alegerile pentru Consiliul Superior si, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, cu reinnoirea bienala a jumatate din numarul membrilor alesi.

Presedintele Consiliului Superior si presedintii consiliilor filialelor sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani, de catre Conferinta Nationala, respectiv de adunarea generala a filialei.

2. Au dreptul de a alege si de a fi alesi toti membrii Corpului, persoane fizice inscrise in Tablou, cu exceptia celor care:

a) nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;

b) sunt membri de onoare;

c) sunt persoane fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania;

d) au fost sanctionati sau sunt investigati pentru abaterile disciplinare prevazute in regulament.

3. Votul este secret si are loc la data fixata de Consiliul Superior. 

4. Toti membrii Corpului care au dreptul de a alege si de a fi alesi pot face declaratii de candidatura, care vor cuprinde, sub sanctiunea neinscrierii in listele cuprinzand candidatii: 

a) numele, prenumele si adresa candidatului;

b) categoria profesionala din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat;

c) modul de exercitare a profesiei;

d) functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective;

e) functia pentru care candideaza, si anume: membru al unui consiliu al Corpului sau presedinte al Consiliului Superior ori al consiliului filialei;

f) obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul daca va fi ales;

g) declaratia pe propria raspundere ca indeplineste cerintele de eligibilitate prevazute in regulament. Regulile privind continutul-cadru si modul de completare a declaratiei de candidatura se stabilesc de Consiliul Superior.

CAPITOLUL II – Alegerile pentru consiliile filialelor

5. Declaratiile de candidaturi, atat pentru Consiliul Superior, cat si pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire consiliului filialei, pana la data-limita stabilita
de presedintele Consiliului Superior. Declaratiile de candidatura pentru Consiliul Superior pot fi trimise si direct la Consiliul Superior al Corpului.

Declaratiile de candidaturi primite dupa data-limita stabilita sunt considerate tardive si deci nu sunt luate in considerare, anexandu-se insa la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.

6. O comisie formata din cenzorul filialei, un membru al comisiei de disciplina si directorul executiv al filialei verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaratii de candidaturi.

7. Presedintele consiliului filialei trimite presedintelui Consiliului Superior declaratiile de candidaturi pentru un loc in Consiliul Superior, insotite de o atestare, de catre presedintele fiecarei filiale, ca respectivul candidat indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de prezentul regulament. 

8. Pentru candidatii care indeplinesc conditiile legale, presedintele consiliului filialei intocmeste lista cuprinzand candidatii – experti contabili si lista cuprinzand candidatii – contabili autorizati. 

Listele sunt intocmite in ordine alfabetica si cuprind urmatoarele:

a) numele, prenumele si adresa fiecarui candidat;

b) numarul total de locuri pentru care se candideaza, separat pentru titulari si supleanti;

c) datele calendaristice ale celor doua tururi de scrutin;

d) semnaturile membrilor comisiei prevazute la pct. 6. Un exemplar al listelor se transmite Consiliului Superior.

9. Listele cuprinzand candidatii vor fi afisate la sediul filialei, cu minimum 15 zile inaintea datei alegerilor. Impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori se poate face intampinare la presedintele filialei, in termen de 48 de ore de la afisare, care este obligat sa o solutioneze in termen de 48 de ore de la inregistrarea ei. Solutia data intampinarii poate fi atacata la instanta de judecata competenta, potrivit legii.

10. Este interzis consiliilor in functiune si personalului angajat al filialei sa faca orice fel de propaganda in favoarea unuia sau a mai multor candidati ori sa se asocieze la propaganda facuta in favoarea candidaturii unor membri ai Corpului. 

11. Directorul executiv al filialei intocmeste listele membrilor Corpului cu drept de vot in cadrul filialei, in ordine alfabetica: 

a) lista membrilor experti contabili;

b) lista membrilor contabili autorizati.

Listele cuprind: numele si prenumele, numarul matricol, adresa si doua coloane rezervate pentru inscrierea prezentei la primul tur de scrutin si, eventual, la al doilea.

Listele se afiseaza la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile inainte de data alegerilor. Prevederile pct. 9 referitoare la intampinare se aplica in mod corespunzator.

12. Pentru reinnoirea bienala a consiliilor filialelor numarul membrilor care vor fi alesi este determinat in functie de efectivul existent, tinandu-se seama de numarul membrilor inscrisi in Tabloul Corpului la filiala respectiva. 

13. In fiecare lista intocmita pe categorii profesionale, asa cum se prevede la pct. 11, vor fi inscrisi numai expertii contabili si contabilii autorizati din Tabloul Corpului avand cotizatia profesionala achitata la zi. 

14. La data hotarata pentru alegeri, presedintele consiliului filialei, ajutat de membrii biroului permanent, deschide adunarea generala, constatand daca este legal constituita, potrivit prezentului regulament.

In caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul de membru si se va verifica inscrierea sa in lista cuprinzand alegatorii, dupa care va primi buletinul de vot.

15. Buletinul de vot va cuprinde toti candidatii, in ordine alfabetica, identificati cu: nume, prenume si calitatea profesionala.

Buletinele de vot se imprima, prin grija consiliului filialei, pe hartie de aceeasi densitate si culoare, intr-un numar care trebuie sa acopere numarul alegatorilor; forma grafica si dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegatorilor vor purta stampila filialei.

16. Votul este secret; in acest scop, se vor asigura de catre presedintele consiliului filialei conditiile necesare votarii.

Modul de votare

17. In cazul in care alegatorul nu voteaza un candidat oarecare, isi exprima vointa prin anularea (bararea cu o linie) pozitiei respective de pe buletinul de vot, fara sa inscrie un alt candidat in loc. In acelasi mod va anula toti candidatii inscrisi pe buletinul de vot peste numarul locurilor vacante. 

18. Numararea voturilor este asigurata de o comisie formata din 3-5 persoane alese de adunarea generala. 

19. Cand toate buletinele de vot ale alegatorilor au fost introduse in urna, se procedeaza la deschiderea si numararea voturilor. Buletinele considerate valabile sunt mentionate (bifate) pe lista candidatilor. 

20. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decat locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisa a candidatului ori care nu poarta stampila filialei, cele care contin un semn de recunoastere sau o mentiune referitoare la candidati ori la terti nu sunt luate in seama la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal. 

21. Comisia de numarare a voturilor intocmeste imediat un proces-verbal al operatiunilor de numarare a voturilor si de stabilire a rezultatului votarii, care se semneaza de toti membrii sai. 

22. Procesul-verbal de numarare a voturilor se intocmeste in dublu exemplar de catre comisie si cuprinde: 

a) numarul alegatorilor, potrivit listelor de alegatori;

b) numarul alegatorilor prezenti la adunare;

c) numarul total al voturilor valabil exprimate;

d) numarul voturilor nule;

e) numarul voturilor obtinute de fiecare candidat in parte;

f) numarul total al buletinelor de vot imprimate;

g) numarul buletinelor ramase nefolosite si anulate.

Un exemplar al acestuia se transmite presedintelui Consiliului Superior.

23. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum doua treimi din numarul total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt alesi candidatii care au
obtinut cel mai mare numar de voturi.

Candidatii care au obtinut numarul de voturi prevazut la paragraful 1 vor ocupa locurile vacante in limita numarului acestora si in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute. Mai intai se vor ocupa locurile de titulari si apoi cele de supleanti.

24. Rezultatul votarii, dupa controlarea numarului de voturi si alegatori, este imediat declarat si afisat la sediul consiliului filialei.

25. Presedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adreseaza candidatilor alesi, in maximum 4 zile, invitatia sa participe la prima sedinta a consiliului dupa alegeri.

CAPITOLUL III – Alegerile pentru Consiliul Superior al Corpului

26. Alegerea Consiliului Superior are loc in cadrul Conferintei Nationale. 

27. Pentru declaratiile de candidaturi primite, presedintele Consiliului Superior intocmeste cele doua liste de candidati, pentru experti contabili si, separat, pentru contabili autorizati, conform prevederilor pct. 11. 

28. Presedintele Consiliului Superior trimite listele candidatilor pentru Consiliul Superior presedintilor consiliilor filialelor, care le vor afisa la sediile filialelor respective cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru alegeri. 

29. Prevederile pct. 10 se aplica si membrilor Consiliului Superior, precum si tuturor structurilor alese si executive ale acestuia. 

30. Modul de votare este identic cu cel aratat la pct. 16 si 17. 

31. Prevederile pct. 13-15 si 22 se aplica si pentru alegerile Consiliului Superior. 

32. Numararea voturilor pentru alegerea Consiliului Superior se face potrivit procedurii prevazute de pct. 18-21. 

CAPITOLUL IV – Alegerea presedintelui Consiliului Superior si a presedintilor consiliilor filialelor

33. Declaratiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, Consiliului Superior sau consiliului filialei, dupa caz, pana la data-limita stabilita de Consiliul Superior.

La nivelul Consiliului Superior si, respectiv, al consiliului filialei, primirea si verificarea declaratiilor de candidatura, precum si intocmirea listei candidatilor se fac de catre o comisie de primire si verificare a declaratiilor, formata din 3-5 membri desemnati cu 25 de zile inainte de data scrutinului de Consiliul Superior sau de consiliul filialei, dupa caz; membrii comisiei nu pot fi in acelasi timp si candidati in alegeri.

34. Listele cuprinzand candidatii se intocmesc in ordine alfabetica si vor cuprinde:

a) numele, prenumele si adresa fiecarui candidat;

b) categoria profesionala careia ii apartine;

c) datele calendaristice ale celor doua tururi de scrutin;

d) semnatura presedintelui si a secretarului comisiei de primire si verificare a declaratiilor. Listele se afiseaza la sediile filialelor cu cel putin 15 zile inaintea datei alegerilor. Impotriva omisiunilor,

Inscrierilor gresite sau oricaror erori se poate face intampinare, care se depune in termen de 48 de ore de la afisare, la comisia desemnata potrivit pct. 33; aceasta o va solutiona in termen de cel mult 48 de ore de la inregistrare. Solutia data intampinarii poate fi atacata la instanta de judecata competenta, potrivit legii.

35. Pct. 10, 15-22 si 24 se aplica in mod corespunzator. 

36. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut cel putin doua treimi din numarul total al voturilor valabil exprimate; la cel de-al doilea tur de scrutin este suficienta majoritatea simpla a voturilor. 

Aceste dispozitii sunt valabile atat pentru alegerea presedintelui Consiliului Superior, cat si pentru alegerea presedintilor consiliilor filialelor.


Anexa nr. 2 la regulament

SEDINTELE ORGANELOR DE CONDUCERE

1. Sedintele de lucru ale consiliilor Corpului si birourilor permanente sunt legal constituite numai in conditiile asigurarii prezentei majoritatii legale a membrilor acestora. 

2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor inscrise in ordinea de zi comunicata, cu cel putin 7 zile inainte, si numai in mod exceptional asupra celor care, datorita urgentei lor, sunt supuse direct in sedinta de catre presedinte. 

3. Presedintele conduce deliberarile; el nu poate refuza cuvantul unui participant. 

Presedintele poate atentiona pe oricare participant care ia cuvantul fara a-l fi cerut si obtinut, care depaseste timpul acordat sau care, dupa ce a fost invitat de presedinte sa se limiteze la problema in curs de dezbatere, nu se conformeaza acestei invitatii.

Presedintele poate chema la ordine, cu mentionarea in procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care profereaza atacuri la persoana sau provoaca dezordine.

4. Durata expozeului fiecarui participant este limitata la cel mult 7 minute, cu exceptia celui al pre­sedintelui, precum si al presedintilor si raportorilor sectiunilor si comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Finantelor Publice. 

5. Sedinta poate fi suspendata de presedinte dupa consultarea adunarii sau la cererea majoritatii parti­cipantilor. 

6. Votul se exprima prin ridicarea mainii. Secretarul de sedinta procedeaza la numararea voturilor, iar rezultatul se comunica de catre presedinte. Totusi, votul secret poate fi cerut ori de cate ori este cazul si indeosebi: 

a) in cazurile avute in vedere la pct. 5;

b) cand se procedeaza la o numire, daca votul secret este cerut de presedinte, de un membru al Con­siliului sau de prezidiul sedintei;

c) in alte cazuri, cand este cerut de majoritatea membrilor prezenti.

7. Dezbaterile se consemneaza in procese-verbale sau stenograme, dupa caz, si vor cuprinde mentiuni referitoare la: data si locul incheierii, numele si prenumele membrilor prezenti si ale celor care absenteaza, ordinea de zi, dezbaterile din sedinta si hotararile adoptate. Acestea se semneaza de presedinte si de persoana care le-a intocmit. 

8. Deliberarile au un caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie speciala, sa admita publicarea lor in extras sau in intregime. 

9. Hotararile adoptate sunt facute publice. 


Anexa nr. 3 la regulament

ACORDAREA DE DISTINCTII ONORIFICE

1. Expertii contabili si contabilii autorizati care au o activitate profesionala in una dintre aceste calitati de cel putin 30 de ani si se bucura de prestigiu profesional si moral pot primi titlul de:

– „Expert contabil de onoare”;

– „Contabil autorizat de onoare”.

2. De asemenea, presedintii consiliilor filialelor si presedintii Consiliului Superior al Corpului pot
primi titlul de:

– „Presedinte de onoare al filialei”;

– „Presedinte de onoare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania”, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au exercitat acest mandat timp de cel putin 6 ani;

b) au fost timp de cel putin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;

c) au fost inscrisi in evidenta expertilor si au activat in aceasta calitate timp de cel putin 10 ani;

d) sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare pe intreaga perioada de viata activa ca profesionist contabil.

Acceptarea acestui titlu implica pentru beneficiarul sau renuntarea de a solicita un nou mandat de presedinte.

3. Expertii contabili si contabilii autorizati membri ai Corpului Contabililor Autorizati si Expertilor Contabili, infiintat in anul 1921, precum si expertii contabili care au obtinut calitatile respective in baza Decretelor nr. 434/1957 si nr. 79/1971 pot primi titlul de „Expert contabil de onoare” si „Contabil autorizat de onoare” daca au o vechime cumulata in aceste calitati de cel putin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de membru depuse la filialele de care apartin si a copiei cazierului judiciar. 

4. Procedeul de acordare a titlului de „Expert contabil de onoare” si „Contabil autorizat de onoare” este urmatorul: 

a) presedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunarii generale anuale; dupa aprobare, inainteaza lista spre confirmare Conferintei Nationale anuale;

b) presedintele Consiliului Superior inscrie pe ordinea de zi a Conferintei Nationale anuale lista membrilor de onoare aprobata in adunarile generale ale filialelor si o supune confirmarii acesteia;

c) dupa confirmarea Conferintei Nationale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului in care membrii confirmati ca onorifici figureaza pana atunci in partea corespunzatoare din Tabloul Corpului destinata membrilor de onoare, acestia putand, de la acea data, sa se bucure de drepturile ce le sunt conferite.

5. Expertii contabili de onoare si contabilii autorizati de onoare pot asista la adunarile generale ale filialelor de care apartin.

Consiliile filialelor pot decide sa li se asigure, potrivit unor modalitati pe care le stabilesc, ca acestia sa primeasca gratuit revista Corpului

6. Membrii de onoare trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa desconsidere profesia al carei titlu de onoare le-a fost conferit. 

7. Ei trebuie sa il instiinteze pe presedintele comisiei de disciplina despre implicarile, penalizarile si condamnarile al caror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natura penala. 

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obtinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.

8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exonerati de taxa de inscriere si de cotizatiile fixe.